+32 3 283 51 51 logo nb project

Privacy policy

A. Inleiding

Van zodra u de website of de mobiele applicaties van Listed bezoekt en gebruikt en/of beroep doet op de diensten aangeboden door Listed, zal u onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens met Listed delen. Listed hecht evenwel veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook bedoeld om u in te lichten over de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoe lang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Listed dankt u om deze privacyverklaring met veel aandacht te lezen. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het privacybeleid van Listed, alsook met de verwerking van de gegevens zelf.

Huidige privacyverklaring is gebaseerd op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening”) en bevat de rechten en plichten van Listed ten aanzien van de externe personen waarvan zijn persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van gegevens namens derden en volgens de instructies van derden.

 

B. Toepassingsgebied

Dit privacybeleid heeft betrekking op alle diensten die door of aan Listed worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die Listed uitoefent.

 

C. Verwerkingsverantwoordelijke

Listed, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 5 en met ondernemingsnummer 0736.348.477 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.

U kan Listed contacteren via de volgende algemene coördinaten:

Tel: +32 3 283 51 51

E-mail: info@listedproperty.be 

 

D. Welke persoonsgegevens verwerkt Listed?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de website of mobiele applicaties of beroep doet de dienstverlening van Listed:

- Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer)

- Contactgegevens (telefoonnummer, adres en e-mailadres)

- Financiële bijzonderheden (KBO-nummer, bankgegevens)

- Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)

Naast dit overzicht verwerkt Listed alle andere soorten informatie die u gekozen heeft aan Listed te verstrekken of die Listed over u heeft verkregen. Listed kan bovendien ook informatie afleiden van de door u verstrekte informatie.

Listed gebruikt daarnaast ook cookies. Hiervoor wordt verwezen naar de cookieverklaring.

 

E. Waarom en op basis van welke rechtsgrond worden deze persoonsgegevens verwerkt?

a. Gegevens van klanten

Listed verzamelt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de website of mobiele applicaties of wanneer u beroep doet op de diensten van Listed. Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van de website en de bijhorende dienstverlening, alsook om deze dienstverlening te optimaliseren en te personaliseren.

Concreet gebruikt Listed de persoonsgegevens zoals vermeld onder D van haar klanten, alsook desgevallend van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen, met als doeleinden de uitvoering van overeenkomsten met deze partijen, het klantenbeheer, de boekhouding, het marktonderzoek, de toegangscontrole, de bewaking en direct marketing activiteiten zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media.  

De rechtsgronden voor de verwerking van deze informatie zijn voorafgaande toestemming, de uitvoering van de respectieve overeenkomsten, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van Listed. Voor direct marketing activiteiten per e-mail zal Listed steeds toestemming vragen. Deze kan op ieder ogenblik worden ingetrokken.

 

b. Gegevens van medewerkers en leveranciers

Listed verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar werknemers en zelfstandige medewerkers, alsook van alle andere leveranciers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

Concreet gebruikt Listed de persoonsgegevens van haar medewerkers en leveranciers met als doeleinden de uitvoering van overeenkomsten met deze partijen, de personeels- en loonsadministratie, het leveranciersbeheer, de boekhouding, de toegangscontrole en bewaking en direct marketing activiteiten zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media.

De rechtsgronden voor de verwerking van deze informatie zijn voorafgaande toestemming, de uitvoering van overeenkomsten, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van Listed. Voor direct marketing activiteiten per e-mail zal Listed steeds toestemming vragen. Deze kan op ieder ogenblik worden ingetrokken.

 

c. Gevoelige gegevens

Gevoelige gegevens zijn onder andere deze die betrekking hebben op raciale of etnische origine, politieke opinies, gegevens i.v.m. gezondheid, religieuze of levensbeschouwelijke opvatting of gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele oriëntatie.

In principe verzamelt Listed geen gevoelige gegevens, tenzij deze vrijwillig worden aangeboden of in het kader van het vervullen van wettelijke of reglementaire verplichtingen. Uiteraard kunnen bijvoorbeeld meegedeelde gezondheidsgegevens nuttig zijn om de dienstverlening te verbeteren en aan specifieke gezondheidsbehoeften te voldoen.  

 

d. Overige gegevens

Tot slot verzamelt en verwerkt Listed persoonsgegevens van anderen, zoals netwerkcontacten, nuttige contacten binnen de sector, voormalige werknemers en zelfstandige medewerkers, sollicitanten, etc., die in het belang zijn van haar activiteiten en het marketing en public relations beleid. De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Listed, of desgevallend een contractuele noodzaak.

 

F. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. Listed doet wel een beroep op de volgende derden om de overeenkomst/samenwerking met u uit te voeren:

Voor het overige kunnen uw persoonsgegevens slechts worden doorgegeven aan derden indien:

 

G. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Listed neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden.

De werknemers, zelfstandige medewerkers, aangestelden, en/of vertegenwoordigers van voormelde derden zijn eveneens wettelijk verplicht om de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren. Zij kunnen deze gegevens enkel gebruiken in het kader van de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt. Listed kan evenwel geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade volgend uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

De website of mobiele applicaties van Listed bevatten mogelijk links naar andere websites waarop Listed geen controle heeft en waarop noch deze privacyverklaring, noch de cookie policy van toepassing is. Listed staat uiteraard niet in voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Het is aan te raden om het privacyreglement van iedere site die u bezoekt, na te lezen.

 

H. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. De gegevens worden door Listed verwerkt en bewaard voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of in functie van de eventuele contractuele relatie die Listed met u heeft.

Om boekhoudkundige redenen worden bepaalde persoonsgegevens gedurende minimum zeven jaar bijgehouden. Persoonsgegevens die volgens de boekhoudkundige wetgeving niet verplicht dienen te worden bijgehouden, worden verwijderd van zodra Listed deze niet langer nodig heeft om haar doelen te bereiken.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens eveneens indien u ons daar expliciet om verzoekt via de hogervermelde contactgegevens.

 

I. Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de Wet en de Verordening u over de volgende rechten:

U kan uw rechten uitoefenen door Listed te contacteren via de hogervermelde contactgegevens. Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn en u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door Listed, staat het u uiteraard vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid via de volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission@privacycommission.be

Bijkomend kan u zich richten tot de rechtbank indien u meent schade te lijden ten gevolge van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

J. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht. De rechtbanken van de provincie Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat zou voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring.

 

K. Aanvaarding en wijzigingen

Door de website van Listed te bezoeken, u in te schrijven op de nieuwsbrief, het contactformulier of uw zoekcriteria in te vullen, aanvaardt u alle bepalingen van deze privacyverklaring en stemt u ermee in dat Listed uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt overeenkomstig deze privacyverklaring.

Onder andere ten gevolge van gewijzigde wetgeving of regelgeving, kan deze privacyverklaring gewijzigd worden. Listed raadt u dan ook aan om regelmatig deze pagina te consulteren.

Indien u verder nog vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Listed, kan u ons uiteraard contacteren per e-mail naar info@listedproperty.be, telefonisch op +32 3 283 51 51 en per post naar Listed BV, Leopold De Waelplaats 5, 2000 Antwerpen.

Bekijk uw favorietenClose button icon